Dla kogo jest ubezpieczenie D&O?

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania dla władz spółek kapitałowych D&O (directors & officers) przeznaczone jest dla osób prawnych w których powołuje się członków kierownictwa do organów statutowych: zarządu, rady nadzorczej. Będą to więc  w szczególności spółki z o.o. , akcyjne, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia itp.

Ubezpieczającym na polisie będzie jeden z wymienionych wcześniej podmiotów, a ubezpieczonymi: byli, obecni, przyszli członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnych, dyrektorzy zarządzający, prokurenci, główni księgowi, pracownicy zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach.

Co obejmuje?

Standardowy zakres ubezpieczenia D&O obejmuje roszczenia skierowane bezpośrednio przeciwko członkom władz i kierownictwa spółki/podmiotu z tytułu szkód spowodowanych błędami popełnionymi podczas zarządzania. Ochrona obejmuje również zwrot kosztów odszkodowania wypłaconego przez spółkę z tytułu odpowiedzialności osób nią zarządzających. Przy czym szkoda może być wyrządzona zarówno w majątku samego zarządzanego podmiotu, jak również osobom trzecim w tym m.in. kontrahentom, pracownikom, wierzycielom.

Standardowy zakres może być jednak rozszerzony o szereg klauzul i rozszerzeń dodatkowych, które pomagają dopasować ochronę ubezpieczeniową do potrzeb i specyfiki konkretnej firmy. Oto niektóre z dostępnych rozszerzeń:

 • Czyny bezprawne pracodawcy skierowane do podmiotu - jeśli są kierowane bezpośrednio do członka kadry zarządzającej będą pokryte z zakresu standardowego.
 • Ochrona prawna - koszty obrony podmiotu
 • Program świadczeń pracowniczych - uchybienia związane z zarządzaniem takim programem
 • Papiery wartościowe - roszczenia związane z wyemitowanymi przez podmiot papierami wartościowymi. Dotyczy nie tylko emisji publicznych ale również prywatnych.
 • Utrata danych i dokumentów - pokrycie kosztów odtworzenia zarówno dokumentów własnych podmiotu jak i tych, za które ponosi odpowiedzialność.
 • Kierownictwo spółki zewnętrznej - gdy spółka deleguje swoich menedżerów do podmiotów spoza własnej grupy kapitałowej w celu pełnienia tam funkcji kierowniczych
 • Koszty obrony w związku z zanieczyszczeniem środowiska - zarówno w postępowaniach karnych jak i administracyjnych
 • Dodatkowy okres zgłaszania roszczeń dla byłych menedżerów (10 lat) i/lub obecnych (3 lata gdy polisa nie zostanie odnowiona).
 • Koszty dochodzenia oraz obrony w sprawach dotyczących szkód w mieniu i na osobie - rozszerzenie to pełni funkcję ochrony prawnej menedżerów w sytuacji gdy w związku z pełnionymi przez nich funkcjami dojdzie do zgłoszenia zarzutów karno-skarbowych, karnych, lub wszczęte zostanie inne postępowanie administracyjne albo roszczenie w związku ze szkodą w mieniu lub na osobie. 
 • Koszty obrony dobrego imienia członka kierownictwa lub samego podmiotu - np. akcje PR broniące dobrego imienia menedżera w związku ze zgłoszeniem roszczenia
 • Ochrona aktywów i wydatki niezbędne do pozostania na wolności - dotyczy wydatków mających na celu zaskarżenie niekorzystnych postanowień wydanych przez sąd oraz koszty pozyskania kaucji.
 • Grzywny i kary cywilne oraz administracyjne - dotyczy kar nakładanych bezpośrednio na członka kierownictwa w trybie cywilnym lub administracyjnym.
 • Zaliczki na poczet kosztów obrony i dochodzenia - wypłaty zaliczek jeszcze przed rozliczeniem roszczenia
 • Koszty awaryjne - gdy trzeba szybko zdecydować o poniesieniu konkretnych, ubezpieczonych kosztów bez zgody ubezpieczyciela, która ze względu na presję czasu nie była wcześniej możliwa.
 • Nadwyżkowe koszty obrony dla członków kierownictwa  - dodatkowy limit ponad sumę ubezpieczenia dedykowany wyłącznie członkom kierownictwa.
 • Dodatkowy limit dla członków organów nadzorczych
 • Koszty wsparcia psychologicznego
 • Koszty stawiennictwa - dodatkowe sublimity na pokrycie kosztów stawienia się na oficjalnych przesłuchaniach lub postępowaniach sądowych związanych z pełnionymi funkcjami.
 • Koszty zdarzenia kryzysowego - powołanie "crisis managera" gdy w ubezpieczanym podmiocie dojdzie do tzw. zdarzenia kryzysowego

Od kiedy działa ochrona?

Po wykupieniu i opłaceniu polisy, ochrona będzie dotyczyła roszczeń zgłoszonych ubezpieczycielowi w okresie ubezpieczenia lub okresie dodatkowym. Ubezpieczenie obejmuje wszelkie działania /zaniechania członków kierownictwa sprzed określonej w umowie daty retroaktywnej. Najczęściej jednak oferujemy ubezpieczenia, które nie określają tej daty i tym samym zapewniają pełne pokrycie retroaktywne z wyłączeniem zdarzeń o których ubezpieczony wiedział przed tzw. datą ciągłości określoną w umowie ubezpieczenia.

Jaka suma ubezpieczenia?

Suma gwarancyjna stanowi podstawowy limit odpowiedzialności i powinna być określona w zależności od ryzyka, a więc m.in. rodzaju i skali prowadzonej przez podmiot działalności. Najczęściej wybierane sumy gwarancyjne dla średniej wielkości podmiotów to 10-20% sumy ich aktywów.

W razie pytań o koszt poszczególnych wariantów ubezpieczeń, w celu przygotowania oferty lub jeśli potrzebujesz porady skontaktuj się z nami.

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze porady ubezpieczeniowe i informacje dołącz do nas na Facebooku