bok@bestpolisa.pl biuro obsługi klienta
English

Szanowni Państwo,

Nasz Serwis używa technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach Serwisu. Technologię tę wykorzystują również nasi Partnerzy. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Serwisu. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ostatnio coraz bardziej popularnym na rynku ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółek tzw. D&O.

Ochrona skierowana jest do osób prawnych w których powołuje się członków kierownictwa do organów statutowych: zarządu, rady nadzorczej. Ubezpieczającymi będą więc w szczególności spółki z o.o. , akcyjne, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia itp.

oc vs do

Ponieważ ubezpieczenie to funkcjonuje na rynku z innymi rodzajami ubezpieczeń OC skierowanymi do firm, a w szczególności z ubezpieczeniem OC działalności gospodarczej, warto w skrócie przybliżyć obszary jakie pokrywa ochrona w ramach każdego z tych produktów.

Standardowy zakres ubezpieczenia D&O obejmuje roszczenia skierowane bezpośrednio przeciwko członkom władz i kierownictwa spółki/podmiotu, którzy będą ubezpieczonymi (byli, obecni, przyszli członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnych, dyrektorzy zarządzający, prokurenci, główni księgowi, pracownicy zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach) z tytułu szkód spowodowanych błędami popełnionymi podczas zarządzania. Ochrona może obejmować również zwrot kosztów odszkodowania wypłaconego przez spółkę z tytułu odpowiedzialności osób nią zarządzających.

Szkoda może być wyrządzona zarówno w majątku samego zarządzanego podmiotu (np. niegospodarność, niewłaściwa alokacja środków pieniężnych / aktywów spółki), jak również osobom trzecim w tym m.in. kontrahentom (np. nieprawidłowa realizacja kontraktu / umowy powoduje straty u klienta), pracownikom (np. mobbing, błędy w polityce kadrowej), wierzycielom (np. nieprawidłowe zabezpieczenie roszczeń) czy akcjonariuszom (np. działania mające wpływ na obniżenie wartości spółki).

Ochrona z polisy D&O pokrywa więc szkody związane z tym jak zarządzający prowadzą sprawy firmy. Polisa chroni ubezpieczonego (kadrę zarządzającą), jeśli spory dotyczą jego/jej obowiązków i odpowiedzialności w firmie. W ten sposób, gdy roszczenie skierowane jest personalnie do danej osoby i kiedy jest ona odpowiedzialna za konkretne czynności / uchybienia w firmie, chronione są jej interesy i majątek. Chronione są też interesy firmy, która w przypadku roszczenia zgłoszonego bezpośrednio do niej, w sprawach dotyczących błędów popełnionych przez członków kadry zarządzającej, może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów właśnie z polisy D&O.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej chroni natomiast majątek Ubezpieczonego przedsiębiorcy / firmy przed zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, wprowadzeniem produktu do obrotu oraz posiadanym mieniem. Pokrywa więc odpowiedzialność związaną z produktami/usługami firmy, posiadanymi nieruchomościami/mieniem, jak również kontaktem z klientami, kontrahentami i osobami trzecimi. Jest to odpowiedzialność za szkody w mieniu i/lub na osobie spowodowane działalnością firmy lub posiadaniem/użytkowaniem mienia.

W typowych szkodach z ubezpieczenia OC działalności gospodarczej nie można przypisać winy bezpośrednio osobom zarządzającym (czego wymaga ubezpieczenie D&O) i roszczenie nie będzie kierowane do tych osób . Są to sytuacje gdy klient dozna uszczerbku na zdrowiu lub szkody materialnej np. na skutek:

  • użytkowania produktu (wadliwy produkt wyrządza krzywdę lub szkodę w mieniu klienta np. porażenie prądem przez wadliwe urządzenie lub uszkodzenie innych urządzeń przez wadliwy transformator)
  • korzystania z usług firmy (szkoda na skutek nienależytego wykonania usługi - np. zalanie budynku poprzez niewłaściwie wykonane pokrycie dachowe lub szkoda wyrządzona przez pracownika np. zalanie kawą komputera klienta przez obsługującego go informatyka)
  • przebywania na terenie firmy (np. uraz na skutek poślizgnięcia na świeżo umytej, ale nieoznakowanej podłodze).

Warto dodać, że w niektórych przypadkach ustalenie odpowiedzialności i wypłata odszkodowania z polisy OC nie wymaga nawet ustalenia, czy winę za zdarzenie ponosi firma, a tym bardziej osoba nią zarządzająca. Jest to tzw. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka w przypadku przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej pokrywa więc większość typowych ryzyk, szkód i odpowiedzialności związanej z działalnością firmy. Co do zasady zabezpiecza firmę na wypadek roszczeń klientów/kontrahentów, osób trzecich spowodowanych błędami czy zaniechaniami firmy oraz wadliwością produktu wprowadzonego do obrotu.

Odpowiedzialność wpisana w kompetencje kadry zarządzającej przekracza w wielu przypadkach zakres ubezpieczenia OC działalności, a może też dojść do sytuacji w której po rozpoznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania z tradycyjnego OC, okaże się, że winę za zdarzenie lub serię zdarzeń ponosi zarządzający.

Dlatego dla niektórych firm i członków ich władz (wymienionych na początku artykułu) komplementarną do polisy OC działalności ochroną ubezpieczeniową  powinna być polisa D&O.

W razie pytań o koszt poszczególnych wariantów ubezpieczeń, w celu przygotowania oferty lub jeśli potrzebujesz porady skontaktuj się z nami.

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze porady ubezpieczeniowe i informacje dołącz do nas na Facebooku