Polisa na życie - umowy dodatkowe

 

Ubezpieczenia na życie możemy podzielić na 2 rodzaje: indywidualne i grupowe . Pisaliśmy szczegółowo we wcześniejszym artykule jakie są podstawowe różnice między nimi . Pisaliśmy też o rozszerzeniu zakresu polisy życiowej o poważne zachorowania. Poniżej omówimy pozostałe rozszerzenia do ubezpieczeń indywidualnych na życie.

Podstawowym  zakresem  ochrony ubezpieczenia na życie jest  zabezpieczenie osoby ubezpieczonej na wypadek śmierci.

 

Decyzja o wyborze zakresu ochrony, a co za tym idzie odpowiednich rozszerzeń, należy do nas samych. Pomaga w tym przeprowadzenie analizy finansów osobistych, dzięki której możemy rozbudować swoją ochronę w dowolnie wybranym przez siebie kierunku. Rozszerzenie ochrony wiąże się z  zakupieniem  odpowiednich umów dodatkowych.

Umowy dodatkowe mogą dotyczyć zarówno życia jak i zdrowia ubezpieczonego:

  • zgonu w wypadku komunikacyjnym,
  • zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • trwałego inwalidztwa w wyniku NW,
  • ochrony NNW,
  • pobytu w szpitalu,
  • operacji chirurgicznej,
  • rehabilitacji,
  • poważnego zachorowania,
  • trwałej niezdolności do pracy,
  • assistance medycznego.

Zgon spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – jeżeli jesteśmy ubezpieczeni np. na 200 000 zł, a z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego naszym bliskim przysługuje 200% odszkodowania – otrzymają oni podwójną sumę ubezpieczenia czyli 400 000 zł.

Zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – z tego tytułu rodzina może otrzymać również np. 200% sumy ubezpieczenia z umowy głównej lub nawet 300%, gdy nieszczęśliwy wypadek łączy się z wypadkiem komunikacyjnym, a wykupione były oba rozszerzenia. Ubezpieczyciel może zatem wypłacić trzykrotność sumy ubezpieczenia. Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni np. na 200 000 zł (umowa główna), a z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego naszym bliskim przysługuje 200% + 100% za zgon w NW (umowy dodatkowe) to całkowite odszkodowanie wyniesie 600 000 zł.

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku -  najczęściej  uniemożliwia normalne funkcjonowanie osobie poszkodowanej, jak również wykonywanie swojej pracy. Inwalidztwo uprawnia do otrzymania dodatkowej renty, która standardowo w Polsce jest na dość niskim poziomie. Można również otrzymać świadczenie, które ubezpieczony przeznaczy na dowolny cel – np. podniesienie standardów życia, dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, jak i samą rehabilitację.

Ochrona NNW - zapewni nam z kolei wsparcie na wypadek sytuacji, które są następstwem nieszczęśliwych wypadków, np. złamania kości, wstrząśnienia mózgu, zwichnięcia czy oparzenie. Kwota świadczenia obliczana jest procentowo i odpowiada stopniowi uszczerbku na zdrowiu względem sumy ubezpieczenia. Jeśli np. złamanie ręki danego rodzaju stanowi zgodnie z orzeczeniem 10% uszczerbek na zdrowiu, to otrzymamy w tym przypadku 10% całkowitej sumy ubezpieczenia.

Pobyt w szpitalu – świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu w szpitalu. Przeznaczone dla osób aktywnie uprawiających sport, jak i tych, którzy mogą poważnie zachorować. Warto jednak zwrócić uwagę na detale – część ubezpieczycieli może wypłacić określoną kwotę za każdy dzień spędzony w szpitalu powyżej 3 dni pobytu, inni z kolei płacą za czas spędzony w szpitalu powyżej 2 dni pobytu. Ważna jest też maksymalna ilość dni za którą zgodnie z umową przysługuje świadczenie np. 180 lub aż 365 dni w zależności od towarzystwa ubezpieczeń.

Operacje chirurgiczne - warto zaznaczyć, że nie każda operacja chirurgiczna wymaga pobytu w szpitalu powyżej 2-3 dni, co oznacza, że za taki krótki pobyt w szpitalu świadczenie nie będzie nam się należało z rozszerzenia "pobyt w szpitalu". Coraz więcej zabiegów odbywa się na zasadzie chirurgii jednego dnia i wtedy wracamy do domu tego samego dnia po zabiegu. Dzięki tej umowie dodatkowej możemy otrzymać odszkodowanie już z tytułu samej przebytej operacji.

Rehabilitacja – bez względu na to, jaka kontuzja nam się przytrafi, a będzie wymagała rehabilitacji, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje jej koszty do wysokości SU ustalonej w umowie.

Poważne zachorowanie -  dotyczy listy chorób wymienionych w warunkach ubezpieczenia. Warto się zatem z nią dokładnie zapoznać. Zakres może obejmować wyłącznie kilka, kilkanaście, jak i nawet kilkadziesiąt chorób w różnym stadium zaawansowania. Umowy mogą rozróżniać rodzaje choroby (np. wyłącznie nowotwory złośliwe lub również in situ) lub chronić od konkretnych przypadków (nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, choroba Parkinsona itd.). Więcej na ten temat znajdziesz w artykule poświęconym temu rozszerzeniu.

Trwała i całkowita niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie, czyli niezdolności do samodzielnej egzystencji - w rezultacie choroby lub nieszczęśliwego wypadku, potwierdzona orzeczeniem komisji lekarskiej, trwająca nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy i po upływie tego okresu, zgodnie z wiedzą medyczną, nie rokująca możliwości odzyskania zdolności do samodzielnej egzystencji, która miała miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowego ubezpieczenia. Wypłata z ubezpieczenia służy wykorzystaniu środków np. na opiekę, leczenie lub  rehabilitację.

Umowa dotycząca assistance medycznego to również bardzo pożyteczne rozwiązanie, które może nam zapewnić całodobową infolinię medyczną, transport medyczny, pomoc psychologa, dowóz leków, rehabilitację  czy pomoc domową po hospitalizacji. 

Zakup umowy dodatkowej lub nawet kilku wybranych umów znacznie poszerza zakres ubezpieczenia na życie i wtedy może się ono faktycznie stać ubezpieczeniem pomocnym w życiu, a nie tylko na wypadek śmierci.

Dzięki rozszerzeniom zwiększa się szansa na otrzymanie odszkodowania wtedy, kiedy faktycznie będzie nam potrzebna pomoc finansowa.

Skontaktuj się z nami. Zapraszamy na darmową konsultację w sprawie ubezpieczenia na życie i zdrowie.