Ubezpieczenie od zalania mieszkania

 

Zalanie mieszkania to jeden z najczęstszych skutów awarii, jakie występują w budynkach wielorodzinnych. Przyczyną tej sytuacji może być np. pęknięty wężyk od pralki lub uszkodzone akwarium. Woda, która wydobywa się z uszkodzonych instalacji może wywołać wiele przykrych konsekwencji, których usunięcie wiąże się z ogromnymi kosztami finansowymi. Zalane mieszkanie bardzo często nie nadaje się do dalszego użytkowania, a skutki zalania mogą być katastrofalne. Na szczęście można się przed nimi ustrzec wybierając ubezpieczenie mieszkania od zalania.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest zalanie mieszkania?
 • Najczęstsze przyczyny zalania mieszkania
 • Kto odpowiada za zalanie mieszkania sąsiadowi?
 • Nasze mieszkanie zalał sąsiad - co zrobić w takiej sytuacji?
 • Zalanie a powódź- czym dokładnie różnią się te dwa pojęcia?
 • Jak wybrać ubezpieczenie mieszkania od zalania?
 • Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie mieszkania od zalania?
 • Zalanie mieszkania- jak postępować?
 • W jakich sytuacjach ubezpieczenie od zalania nie obowiązuje?
 • Czy warto rozszerzyć polisę ubezpieczeniową od zalania?
 • Brak ubezpieczenia, a zalanie mieszkania - z jakimi kosztami trzeba się liczyć?
 • Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie od zalania?

Może Cię zainteresuje?

Czym jest zalanie mieszkania?

Zakres konkretnego ubezpieczenia mieszkania zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Według zapisów w nich zawartych zalanie rozumie się poprzez bezpośrednie działanie wody, pary, cieczy oraz innych substancji, które wydostały się w niekontrolowany sposób i rozprzestrzeniły po pomieszczeniach. W OWU zawarte są także dokładne przyczyny zalania, które najczęściej obejmują:

 • awarię pralki, zmywarki itp. (zarówno samego urządzenia jak i elementów instalacji),
 • cofnięcie się wód z instalacji wodnej, technicznej, grzewczej i kanalizacji,
 • niedrożne odpływy,
 • rozszczelnienie rur w ścianach, suficie i posadzce,
 • pozostawienie otwartego okna,
 • uszkodzenie akwarium i łóżka wodnego.

Jest to tylko część sytuacji, w których zalanie objęte jest ubezpieczeniem i umożliwia wypłatę odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Przed wyborem konkretnej polisy mieszkaniowej konieczne jest to, aby zapoznać się z zapisami zawartymi w OWU. Opisany jest w nich dokładny zakres ubezpieczenia, czyli sytuacje, w których odszkodowanie zostanie wypłacone, a także wyłączenia odpowiedzialności. Są to zdarzenia, których wystąpienie nie jest objęte ubezpieczeniem. Do tego, aby zabezpieczyć się skutecznie przed niektórymi nieprzewidzianymi sytuacjami, takimi jak np. wyciek wody z pękniętego akwarium konieczne jest dodatkowe sprawdzenie zakresu wybranego ubezpieczenia oraz rozszerzenie go o wariant obejmujący wszystkie ryzyka, czyli tzw. All Risk (uwaga - to tylko nazwa, gdyż obowiązują wyłączenia zgodne z warunkami ubezpieczenia).

 

Najczęstsze przyczyny zalania mieszkania 

Sytuacji, w których może dojść do przypadkowego zalania, w tym także zalania mieszkania sąsiada, jest bardzo wiele. Może to wydarzyć się w najmniej odpowiednim momencie. Najbardziej niebezpieczne i niosące ze sobą najwięcej szkód są zalania mieszkania podczas nieobecności domowników. Warto przyjrzeć się bliżej najczęstszym powodom zalania, dzięki czemu być może uda się zapobiec takiej sytuacji:

 • pęknięcie wężyka doprowadzającego wodę do kranu, pralki lub zmywarki,
 • nieumyślne zapchanie rur kanalizacyjnych odprowadzających wodę, co skutkuje jej cofaniem się,
 • rozszczelnienie instalacji znajdujących się w ścianach, podłodze, co może powodować zalanie sąsiada,
 • pozostawienie niezakręconego kranu
 • pozostawienie otwartego okna, zwłaszcza dachowego, podczas obfitych opadów deszczu lub śniegu.

 

Kto odpowiada za zalanie mieszkania sąsiadowi?

 Odpowiedzialność za zalanie mieszkania

W sytuacji, gdy zalaniu ulegnie mieszkanie sąsiada nie zawsze odpowiada za to właściciel nieruchomości znajdującej się nad nim. Instalacje w budynkach wielorodzinnych dzielą się na pionowe oraz poziome. Poziome rury to takie, które biegną w obrębie danego mieszkania, a więc są jego częścią. Kończą się one zaworami odcinającymi ciepłą i zimną wodę. Instalacje pionowe znajdują się natomiast pod opieką zarządcy budynku lub spółdzielni mieszkaniowej. Jeśli więc dojdzie do uszkodzenia pionu ze względu np. na zły stan rur lub ich samoistne pęknięcie, w wyniku czego mieszkanie sąsiada zostanie zalane, to odpowiedzialność za jego skutki ciąży na wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej. Zalanie mieszkania sąsiada z winy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej zostanie pokryte z polisy OC tejże. Odszkodowanie za zalanie mieszkania z dachu, który okazał się nieszczelny z powodu nieodpowiedniej konserwacji również obciąży wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność spółdzielni lub wspólnoty za zalanie mieszkania jednego z członków, z polisy OC jest rozpatrywana na zasadzie winy. Musi więc występować wina po stronie podmiotu zarządzającego, a nie czysty czynnik losowy.

Jeśli jednak odpowiedzialność leży po stronie właściciela mieszkania, wtedy do pokrycia szkód u sąsiada konieczne jest posiadanie polisy OC w życiu prywatnym. Za szkody, które wystąpią w naszym mieszkaniu z naszej winy zapłaci nasz ubezpieczyciel, który wypłaci też odszkodowanie za zalanie naszego mieszkania z dachu na skutek otwartego okna dachowego.

Kosztami związanymi z usuwaniem szkód po zalaniu może zostać obciążony również deweloper bądź wykonawca budynku jeśli zostanie udowodnione, że popełnił on rażący błąd lub uchybienie podczas stawiania budynku i nie minęła jeszcze gwarancja na prace budowlane.

Niekiedy zdarza się także, że winowajcą jest producent sprzętu AGD, który ze względu na posiadane wady doprowadził do zalania mieszkania sąsiada. W przypadku posiadania ubezpieczenia od zalania koszty związane z poszukiwaniem przyczyn zalania zostaną pokryte z polisy, o ile ma ona odpowiedni zakres.

 

Nasze mieszkanie zalał sąsiad - co zrobić w takiej sytuacji?

Zalanie mieszkania przez sąsiada, co robić? To zależy. Główne pytanie brzmi czy sąsiad ma polisę OC w życiu prywatnym i czy poczuwa się do winy. W sytuacji, gdy nasze mieszkanie zostanie zalane przez sąsiada posiadającego polisę ubezpieczeniową oraz polisę OC w życiu prywatnym i poczuwającego się do winy, koszty remontu zostaną pokryte z jego ubezpieczenia. Towarzystwo wyceni powstałą szkodę i zapłaci odpowiednią kwotę pieniędzy. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy sąsiad nie posiada ubezpieczenia lub nie wykazuje zainteresowania sprawą. Zalanie mieszkania przez sąsiada bez ubezpieczenia mocno komplikuje naszą sytuację. Można wtedy żądać od niego naprawy szkód na jego koszt lub zapłaty konkretnej kwoty, która przeznaczona zostanie na cele remontowe. Jeśli nie wykazuje on chęci do polubownego załatwienia sprawy, konieczna może okazać się wizyta w sądzie. Taki proces może trwać bardzo długo i wiązać się z wieloma nerwami, dlatego zdecydowanie najlepiej, gdy sprawę uda się załatwić w sposób polubowny. Jeśli jest to nie możliwe to warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest likwidacja szkód z własnej polisy z równoczesnym poinformowaniem o tym, że odpowiedzialnym za nie jest sąsiad. Jeśli uszkodzenia będą poważne, nasz ubezpieczyciel może wystąpić do sąsiada z żądaniem zwrotu kosztów, czyli z tzw. regresem.

 

Zalanie, a powódź- czym dokładnie różnią się te dwa pojęcia?

Zalanie i powódź bardzo często są ze sobą mylone, a pojęcia te używane zamiennie. Jest to jednak błąd, ponieważ w praktyce te dwa terminy oznaczają coś zupełnie innego. Zalanie mieszkania to sytuacja, która jest wynikiem awarii lub nieszczelności urządzeń gospodarstwa domowego lub instalacji, jakie się w nim znajdują. Z kolei powódź wywoływana jest przez wody stojące lub płynące na skutek podniesienia ich poziomu i wystąpienia z brzegów ze względu na nadmierne opady, topnienie pokrywy śnieżnej oraz lodu. Powódź jest więc wywoływana w sposób naturalny i bardzo ciężko jest uchronić się przed jej skutkami. Jest to ryzyko, które powinno zawierać przede wszystkim ubezpieczenie domu, gdyż to budynki jednorodzinne są szczególnie narażone na skutki, jakie niesie ze sobą powódź. Warto również zadbać o to rozszerzenie jeśli nasze mieszkanie znajduje się niedaleko zbiornika wodnego lub rzeki.

 

Jak wybrać ubezpieczenie mieszkania od zalania?

Zdecydowana większość ubezpieczycieli obejmuje ochroną przed zalaniem już w podstawowym wariancie. Dotyczy to sytuacji, gdy dojdzie do niekontrolowanego wycieku wody z instalacji lub zdarzy się inna nieprzewidziana sytuacja. To nie chroni jednak od skutków, gdy zalanie wyrządzi szkody także w mieszkaniu sąsiada. W takiej sytuacji konieczne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC w życiu prywatnym. Chroni ono przed ponoszeniem kosztów związanych z usuwaniem szkód powstałych z naszej winy u osób trzecich. Kwota, jaką obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinna być odpowiednio wysoka, aby wystarczyła na pokrycie wszystkich wydatków. O OC warto jest także rozszerzyć ubezpieczenie domu od zalania, gdyż może ono przydać się w wielu sytuacjach, zwłaszcza jeśli nasz dom znajduje się w bliskiej odległości od budynków sąsiada.

 

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie mieszkania od zalania?

Wybierając ubezpieczenie mieszkania od zalania trzeba przede wszystkim dokładnie sprawdzić zapisy zawarte w OWU. Tam znajduje się opis konkretnych sytuacji, w których wypłata ubezpieczenia jest możliwa. Trzeba zwrócić uwagę również na sumę, jaką obejmuje wybrane ubezpieczenie, ponieważ powinna ona umożliwiać pokrycie w całości szkód, które spowodowało zalanie. Warto zweryfikować także, czy wybrana polisa obejmuje usuwanie szkód po akcji gaśniczej. Może bowiem zdarzyć się tak, że podczas gaszenia pożaru użyta do tego celu woda zaleje mieszkania znajdujące się poniżej. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także pomoc w sytuacji, gdy na czas usuwania szkód po zalaniu konieczna okaże się chwilowa wyprowadzka. Taki pakiet usług assistance obejmować może organizację oraz pokrycie kosztów wynajmu lokalu zastępczego lub hotelu, wezwanie hydraulika do przeprowadzenia naprawy itd. Warto także zwrócić szczególną uwagę na to, czy wybrane ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na skutek zalania wywołanego przez rażące niedbalstwo domowników, polegające np. na pozostawieniu otwartych okien czy odkręconego kranu.

 

Zalanie mieszkania - jak postępować?

Wiele osób, których mieszkanie zostało zalane zastanawia się, jak postępować w tej sytuacji. Najważniejszą czynnością, jaką należy podjąć podczas zalania jest zapobiegnięcie dalszemu rozprzestrzenianiu się wody. Jest to konieczne nie tylko ze względu na ograniczenie szkód, jakie może spowodować ciecz, ale również na to, że towarzystwa oferujące ubezpieczenia mieszkania zwracają na ten fakt szczególną uwagę. Należy spróbować określić co jest dokładną przyczyną zalania, ponieważ zdecydowanie ułatwi to zahamowanie rozprzestrzeniania się cieczy. W przypadku zauważenia, że z instalacji w niekontrolowany sposób wydostaje się woda należy zamknąć główny zawór. Może on znajdować się w obrębie danego mieszkania lub budynku jednorodzinnego, a w nowych blokach najczęściej na klatce schodowej. W jego pobliżu powinny znajdować się tabliczki zawierające numery telefonów do pogotowia hydraulicznego. Warto niezwłocznie skontaktować się z fachowcami, którzy pomogą opanować powstałą sytuację. Bardzo ważne jest to, aby zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób, które znajdują się w pobliżu miejsca zdarzenia.


Niekiedy konieczne jest wezwanie straży pożarnej, która zajmie się m.in. wypompowaniem wody. Jeśli do tego dojdzie niezbędne jest otrzymanie protokołu z interwencji, który jest niezbędny do tego, aby przedstawić go ubezpieczycielowi. Miejsce zdarzenia należy udokumentować za pomocą aparatu, ponieważ zdjęcia są także bardzo ważnym dowodem dla ubezpieczyciela. Jeśli nie istnieje ryzyko, że szkody mogą się powiększać należy mieszkanie pozostawić w nienaruszonym stanie aż do przyjazdu rzeczoznawcy. Na zgłoszenie szkody mamy zazwyczaj od 3 do 7 dni, a dokładny czas zależy od konkretnego ubezpieczyciela. Najlepiej jednak zrobić to niezwłocznie po zabezpieczeniu mienia. Można to zrobić telefonicznie lub korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej. Szybsze zawiadomienie ubezpieczyciela umożliwi szybszą wypłatę odszkodowania. Maksymalnie może to zająć do 30 dni, ale czas ten zależny jest przede wszystkim od ilości zgłoszeń oraz dostępności rzeczoznawcy, który będzie miał za zadanie ocenić rozmiar szkód, jakie wywołało zalanie. W przypadku zalania sąsiada również należy zgłosić ten fakt niezwłocznie do swojego ubezpieczyciela lub podać sąsiadowi numer naszej polisy OC w życiu prywatnym.

 

W jakich sytuacjach ubezpieczenie od zalania nie obowiązuje?

Każde ubezpieczenie mieszkania, także to od zalania posiada pewne ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Mogą one różnić się od siebie w zależności od towarzystwa, ale najczęściej dotyczą one:

 • zalania na skutek intensywnych opadów i złego stanu dachu, rynien i innych elementów budynku,
 • niewłaściwego zabezpieczenia otworów okiennych i drzwi,
 • nieszczelności instalacji, które były wynikiem rażącego zaniedbania,
 • do zalania doszło na skutek działania wód gruntowych, a dokładniej powolnego ich przenikania do budynku
 • zalanie było skutkiem działania mieszkańców znajdujących się pod wpływem środków odurzających
 • doszło do rażącego niedbalstwa

Do tego, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone w pełni może dojść także wtedy, gdy suma ubezpieczenia jest niższa niż wysokość szkody. Jest to sytuacja, w której składka będzie niższa, ale w razie zalania odszkodowanie nie zostanie wypłacone w satysfakcjonującej nas kwocie.

 

Czy warto rozszerzyć polisę ubezpieczeniową od zalania?

Polisę ubezpieczeniową od zalania warto rozszerzyć przede wszystkim o wspomniane już ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zabezpieczy ono finansowo przed szkodami wyrządzonymi na mieniu i zdrowiu osób trzecich. Jeśli więc dojdzie do zalania mieszkania sąsiada odszkodowanie zostanie wypłacone z tej właśnie puli. Warto pomyśleć także o rozszerzeniu polisy o pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody, czyli np. opłacenie specjalisty, który ustali kto jest sprawcą zalania lub pokrycie kosztów dodatkowych zniszczeń związanych z koniecznością usunięcia przyczyny szkody.

Oprócz elementów składowych nieruchomości, takich jak mury, elementy stałe w tym np. podłogi polisą warto objąć również elementy ruchome. Meble oraz innego rodzaju wyposażenie jest także narażone na zalanie. Dlatego warto pomyśleć również o ich zabezpieczeniu. Dotyczy to również ubezpieczenia domu.

 

Brak ubezpieczenia, a zalanie mieszkania - z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Woda jest żywiołem, który może spowodować ogromne szkody. Podczas zalania najczęściej dochodzi do uszkodzenia podłóg, które wymagają osuszenia oraz wymiany, co wiąże się z dużymi kosztami. Konieczne jest także wysuszenie ścian, ponowne nałożenie tynków oraz ich pomalowanie. Jeśli zalanie było rozległe może okazać się, że uszkodzeniu uległa także instalacja elektryczna oraz sprzęty AGD i RTV, które znajdowały się w mieszkaniu. Sumując wszystkie te wydatki finalny koszt remontu może okazać się bardzo wysoki. Dodatkowo trzeba liczyć się z tym, że koszty wzrosną jeśli okaże się, że awaria skutkuje również zalaniem sąsiadów.

 

Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie od zalania?

Zalanie mieszkania to sytuacja, która może przytrafić się w najmniej oczekiwanym momencie. W przeciwieństwie do powodzi, która dotyczy przede wszystkim terenów znajdujących się w pobliżu zbiorników i cieków wodnych, zalanie może dotyczyć każdego mieszkania. Powodem zalania może być uszkodzona instalacja lub sprzęt AGD. Koszty związane z remontem zalanego mieszkania mogą być ogromne, dlatego warto zabezpieczyć się i wybrać ubezpieczenie od zalania. Według statystyk sporządzanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy szkód wywołanych właśnie przez działanie wody. Warto więc skutecznie się przed tym zabezpieczyć.

Większość ubezpieczycieli oferuje ochronę przed skutkami zalania już w podstawowej polisie mieszkaniowej. Ważne tylko by objąć taką polisą również wyposażenie i elementy stałe. Niektóre towarzystwa wymagają wykupienia dodatkowego rozszerzenia o powódź. Warto dokładnie sprawdzić to przed podpisaniem umowy. Trzeba mieć na uwadze także to, że zalanie mieszkania i powódź to dwa różne zjawiska. O ile ubezpieczenie od zalania powinien mieć każdy, to ryzyko powodzi występuje tylko w niektórych rejonach.

Ubezpieczenie od zalania daje bezpieczeństwo i gwarancję, że w razie wystąpienia okoliczności zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zostanie wypłacone odszkodowanie, którego wysokość będzie umożliwiała pokrycie powstałych strat. W przypadku zalania najczęściej nie obowiązuje karencja, co oznacza, że ochrona rozpoczyna się od chwili wejścia w życie umowy z ubezpieczycielem. Jest to więc doskonałe rozwiązanie, na które powinni zdecydować się wszyscy właściciele mieszkań. Taka polisa pozwoli uchronić się przed wieloma problemami. Ubezpieczenie nieruchomości to krok, na który warto się zdecydować, także jeśli posiadamy dom, nawet jeśli nie jest ono wymagane np. przez bank, w którym został zaciągnięty kredyt hipoteczny.

Skontaktuj się z nami w sprawie ubezpieczenia swojego mieszkania lub domu od zalania.