osoba fizyczna lub prawna, zajmująca się pośredniczeniem albo zawieraniem umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz ubezpieczającego. Broker co do zasady nie powinien być związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym.