Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.