Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wypełnienie niniejszej ankiety jest dobrowolne. Jej uzupełnienie i omówienie ułatwi Doradcy/Agentowi przygotowanie oferty i ochrony ubezpieczeniowej odpowiadającej moim aktualnym potrzebom oraz możliwościom.

 

Prosimy o zaznaczenie i/lub dodatkowe opisanie zakresu ubezpieczenia jakim na dzień dzisiejszy jest Pani/Pan zainteresowana/y