Poniżej prezentujemy istotne informacje na temat OC komunikacyjnego i zasady wypowiedzenia umowy OC.

Z artykułu dowiesz się jak skutecznie przeprowadzić wypowiedzenie umowy OC komunikacyjnego.

Nowa ustawa, która weszła w życie 11 lutego 2012, wprowadza kilka istotnych zmian, jeśli chodzi o prawa i obowiązki ubezpieczonych. Poniżej podajemy kilka najistotniejszych informacji dotyczących wypowiedzenia i zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego:

  • Ochrona ubezpieczeniowa z OC komunikacyjnego, co do zasady, wznawia się automatycznie na kolejny rok, jeżeli dotychczasowa polisa była w całości opłacona i nie została wypowiedziana najpóźniej dzień przed końcem ubezpieczenia. Dzieje się tak nawet wtedy gdy zapomnimy o podpisaniu nowej umowy ubezpieczenia u swojego agenta.
  • Jeżeli chcemy zrezygnować z polisy OC u dotychczasowego ubezpieczyciela, powinniśmy złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia OC w formie pisemnej osobiście lub listem poleconym (o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego). Warto zadbać o potwierdzenie odbioru dokumentu przez ubezpieczyciela. Można to również zrobić w formie elektronicznej, koniecznie za potwierdzeniem odbioru, przesyłając podpisany dokument w formie skanu poprzez wskazany przez ubezpieczyciela do tego celu kanał komunikacji (formularz, email). W każdym przypadku ważne jest aby dokument miał uznaną formie prawną (zobacz dokumenty do pobrania), powoływał się na odpowiedni artykuł prawny oraz był opatrzony możliwym do zweryfikowania podpisem Ubezpieczającego. Samo wysłanie np. e-mailem informacji o rezygnacji nie jest wystarczające do przyjęcia wypowiedzenia.
  • Jeżeli polisa OC nie była opłacona w całości lub w części, wtedy ochrona wygasa z końcem okresu ubezpieczenia.
  • Polisę prolongacyjną (wznowioną automatycznie) można wypowiedzieć w każdym momencie, jeżeli zawarliśmy umowę OC u innego ubezpieczyciela. Umożliwia nam to rezygnację z automatycznie wznowionej umowy jeżeli np. składka okaże się zbyt wysoka. Jednak ubezpieczycielowi należy się składka za okres ochrony do momentu wpłynięcia wypowiedzenia.
  • Polisa OC nabyta razem z pojazdem jest ważna do końca okresu ubezpieczenia i nie przedłuża się automatycznie. Nowy właściciel ma prawo do rezygnacji/wypowiedzenia polisy w dowolnym momencie trwania umowy (wygasa ona wtedy z dniem wypowiedzenia). Nabywca musi jednak zapłacić za okres ochrony do momentu wypowiedzenia, z uwzględnieniem przysługujących mu zniżek/zwyżek składki (tzw. rekalkulacja składki).
  • Posiadacz pojazdu jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego lub dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy, z wyjątkiem pojazdów historycznych, dla których ubezpieczenie OC powinno być zawarte nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu.
  • Za brak posiadania OC nakładane są wysokie kary finansowe nawet do 9030 PLN za samochody ciężarowe i 6020 PLN osobowe w 2022 roku.
  • Należy również pamiętać że obowiązek ubezpieczenia dotyczy właścicieli wszystkich pojazdów podlegających rejestracji, niezależnie od tego czy samochód jest użytkowany/sprawny, czy też nie.
  • Osoba, która sprzedała pojazd powinna o tym fakcie poinformować swojego ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od daty sprzedaży. Pozwoli to uniknąć komplikacji w razie szkody spowodowanej przez nabywcę.
  • Druki wypowiedzenia można pobrać z naszej strony.

Powyżej staraliśmy się Państwu przybliżyć, w sposób możliwie przystępny, najważniejsze zagadnienia dotyczące OC komunikacyjnego i tego jak należy złożyć wypowiedzenie polisy OC aby było skuteczne. Po szczegóły i faktyczne zapisy prawne odsyłamy do ustawy.

Skorzystaj z naszego poradnika żeby zobaczyć inne porady i wskazówki.